Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "Оферти България" ЕООД, Ид.№202888128, с

адрес на управление София, ул. Хан Аспарух 31, наричано за краткост ТЪРГОВЕЦ, урегулира

взаймоотношенията си с ПАРТНЬОРИТЕ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на информационната

платформа www.VsichkiGumi.bg – а именно предоставянето на информация за предлагани за

продажба от сайтове за гуми (и др.) стоки и/или услуги във виртуалното пространство.

Настоящите Общи условия се явяват и споразумение между "Оферти България" ЕООД, Ид.№202888128, с

адрес на управление София, ул. Хан Аспарух 31 и Вас като потребител. Моля, внимателно

прочетете условията за ползването и достъпа до уеб сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля

не ползвайте уеб сайта. www.VsichkiGumi.bg е платформа, обединяваща оферти на различни

сайтове за гуми и не само. "Оферти България" ЕООД, Ид.№202888128, с

адрес на управление София, ул. Хан Аспарух 31 не продава и не носи отговорност за качеството на

предлаганите стоки, услуги от публикуваните на www.VsichkiGumi.bg сайтове.

Обръщаме внимание да се запознавате с условията за ползване на други уеб сайтове, които

посещавате чрез този уеб сайт. "Оферти България" ЕООД, Ид.№202888128, с

адрес на управление София, ул. Хан Аспарух 31 не носи отговорност за съдържащата се информация в

тях, както не носи и отговорност за вреди в следствие ползването на другите сайтове.

Ограничена отговорност относно съдържание:

www.VsichkiGumi.bg обединява офертите на сайтове за гуми и не предлага собствени такива.

Информацията публикувана на сайта ни е с цел улесняване на потребителите. Всички текстове,

снимки, ценова информация и други са собственост на съответните сайтове, продаващи стоките,

информационни платформи и др. "Оферти България" ЕООД, Ид.№202888128, с

адрес на управление София, ул. Хан Аспарух 31 не носи отговорност за актуалността, качеството на

предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от предоставящите.

С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с

възможността "Оферти България" ЕООД, Ид.№202888128, с

адрес на управление София, ул. Хан Аспарух 31 да му изпраща рекламни, търговски и/или информационни

съобщения на електронната поща, в това число и търговски предложения и маркетингови

проучвания от трети свързани или не физически и/или юридически на ТЪРГОВЕЦА лица.

Съдържание на рекламната среда:

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да изтрива, премества и/или редактира всяка част от

съдържанието, касаещо промоционалните оферти и/или рекламни банери на партньори,

рекламодатели и др., разположени в информационната платформа VsichkiGumi.Bg. В това число и

да ограничава тяхното съдържание, послание и/или свързаност с трето физическо или

юридическо лице, в случаите, когато ТЪРГОВЕЦЪТ прецени, че това съдържание нарушава или

може да наруши настоящите общи условия, или по друг начин е неприемливо и води до изводи за

нелоялна търговска практика, нелоялна конкуренция, некоректни бизнес взаимоотношения и др.

свързани с взаимоотношенията помежду заинтересованите от рекламното послание (и др.)

страни.

Използване на съдържанието на сайта:

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се

на информационната платформа www.VsichkiGumi.bg, заедно с техния дизайн, изображения и

сорс код, принадлежат на партньора и са под закрилата на действащото в областта на

интелектуалната собственост национално и международно законодателство, като отговорността

 

по тяхната валидност, пригодност и право на ползване е изцяло в патримониума на същия

(Партньорът).

В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по

силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

За всякакви възникнали въпроси, коментари и/или за връзка с нашия правен отдел, моля пишете

на [email protected]

Нашите ТОП марки

keyboard_arrow_up